Jak wybierać, rozwijać i oceniać kluczowe dla firmy kompetencje?

Jak wybierać, rozwijać i oceniać kluczowe dla firmy kompetencje?

Potencjałem każdego przedsiębiorstwa są jego pracownicy. Przedsiębiorstwo, które to rozumie odnosi sukcesy. Bardzo dynamicznie zmieniające się otoczenie wymusza na firmach ciągle dostosowanie się do zmian, zarówno jeśli chodzi o wytwarzane produkty czy usługi, jak i efektywność procesów produkcji. Właściwe wykorzystanie potencjału ludzkiego, oznacza pełne wykorzystanie kompetencji pracowników, ich właściwe zmotywowanie i ocenianie,  stanowi ono jednocześnie największe wyzwanie dla biznesu.

W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstw w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, opracowaliśmy Model Usługi Rozwoju Strategicznych Kompetencji, którego celem jest wyznaczanie i rozwój kompetencji kluczowych w firmach. Narzędzia z zakresu zarządzania strategicznego zostały zestawione z narzędziami z zakresu zarządzania kompetencjami w taki sposób, aby umożliwić wybór kluczowych kompetencji, ich ocenę i rozwój.

Model składa się z zestawu kompetencji (czyli każdorazowo: wiedzy, umiejętności i postaw) opisanych za pomocą definicji i specjalnie wyodrębnionych, dopasowanych zachowań. Stanowić on może podstawę spójnej polityki personalnej,  transparentnej, obiektywnej i zrozumiałej dla pracowników. Korzyści ze stosowania modelu są nie do przecenienia, gdy chodzi o pozyskanie i utrzymanie w firmie wartościowych pracowników. Rekrutacja, rozwój, ścieżki kariery oparte o wspólne podstawy, którymi jest model daje bardzo dobre efekty.

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji zawiera następujące narzędzia z zakresu zarządzania strategicznego, które umożliwiają tworzenie planu strategicznego i wyznaczanie kluczowych kompetencji:

 

W obszarze zarządzania kompetencjami model zawiera następujące narzędzia, które umożliwiają ocenę kompetencji pracowników i planowanie ich rozwoju:

 

Usługa świadczona na podstawie modelu rozpoczyna się od wyznaczenia celów strategicznych firmy za pomocą analiz biznesowych i strategicznych (dla firm, które nie posiadają planu strategicznego). W odniesieniu do celów strategicznych wybierane są od 4 do 6 kompetencji kluczowych dla firmy, a następnie określane są kompetencje i ich pożądany poziom dla ról i stanowisk w firmie. Proces ten odbywa się poprzez wykorzystanie matryc kompetencji, które opisują zachowania pracowników posiadających dany poziom kompetencji oraz za pomocą testów kompetencji wypełnianych przez przełożonych. Tak zostaje określony oczekiwany poziom kompetencji dla danych stanowisk w firmie. Następnie testy kompetencji wypełniają pracownicy, w ten sposób zostaje określony rzeczywisty poziom kompetencji, które posiadają. Rozbieżności, które wynikają z testów pomiędzy poziomem kompetencji oczekiwanych a rzeczywistych są miejscem, gdzie należy wspólnie z pracownikiem zaplanować ścieżki rozwoju danej kompetencji poprzez np. szkolenia, mentoring, coaching, bądź samodzielne zgłębianie wiedzy z danej dziedziny. Matryce kompetencji proponują cały zestaw narzędzi, które mogą być wykorzystane przy danym poziomie kompetencji do jej rozwoju. Za pomocą testów kompetencji jest możliwa ocena rozwoju kompetencji pracownika, pod warunkiem, że będzie ona dokonywana cyklicznie tak, aby obserwować zachodzące zmiany. Znajomość kompetencji pracowników i ich poziomów pozwala na właściwe wyznaczenie im stanowisk i ról w zespole, co wpływa na efektywność zespołów i osiąganie przez nich wyznaczonych celów.

Model kompetencji jest zatem narzędziem, które możemy stosować w firmie przy:

 

Na etapie przygotowania modelu i jego testowania postały raporty z badań dostępnych metod i technik zarządzania przedsiębiorstw, badań potrzeb kompetencyjnych przedsiębiorstw, raport z badania ewaluacji projektu  i podręcznik dobrych praktyk zawierające doświadczenia pomorskich małych i średnich firm we wdrażaniu skutecznych narzędzi i systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

 

 

 

 

 

Pozostałe aktualności
Startujemy z projektem!
Zakończyliśmy etap badania wśród właścicieli i pracowników firm
Grupa Konsultacyjna Projektu
Bierzemy zarządzanie kompetencjami i strategię firmy pod lupę
Rozpoczęliśmy wspołpracę z firmą F5 Konsulting

Poznaj MURSK

Przewodnik do zarządzania strategicznego

Przewodnik do zarządzania kompetencjami

Skorzystaj z MURSK

Zainteresowany?

Sprawdź, w jakiej kondycji jest Twoja organizacja i zaplanuj wdrożenie Modelu Usługi Rozwoju Strategicznych Kompetencji.

Skontaktuj się z nami!